VERKOOPVOORWAARDEN

 1. DEFINITIES

1.1 Wanneer de onderstaande woorden in deze voorwaarden worden gebruikt, hebben ze de hiernavolgende betekenis:

(a) Overmacht: wordt gedefinieerd in artikel 10.2;
(b) Bestelling: uw bestelling van de producten via de website;
(c) Producten: de artikelen en/of cadeaubonnen die wij aan u verkopen;
(d) Voorwaarden: de voorwaarden die in dit document worden uiteengezet; En
(e) Wij/onze/ons.

1.2 Als we in deze voorwaarden het woord “schriftelijk” gebruiken, bedoelen wij daarmee ook “via e-mail”, tenzij anders vermeld.

 1. ONS CONTRACT MET U

2.1 Dit zijn de voorwaarden volgens welke wij u producten leveren.
2.2 Gelieve, voordat u uw bestelling plaatst, deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te controleren of de gegevens van uw bestelling volledig en correct zijn.
2.3 Deze voorwaarden en de bestelling vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons.
2.4 Als u ons uw bestelling overmaakt, wil dat niet zeggen dat wij uw bestelling aanvaarden. Wij aanvaarden uw bestelling op de manier zoals in artikel 2.5 wordt vermeld. Als wij u de producten niet kunnen leveren, zullen wij u daarvan in kennis stellen en wordt de bestelling niet verwerkt.
2.5 Wanneer wij u een schriftelijke bevestiging van uw bestelling toesturen, worden deze voorwaarden voor u en ons bindend. Op dat moment komt er tussen u en ons een contract tot stand.
2.6 Wij kennen de bestelling een bestelnummer toe en delen u dat nummer mee bij de bevestiging van uw bestelling. Gelieve steeds het bestelnummer te vermelden in alle verdere briefwisseling betreffende de bestelling.

 1. WIJZIGINGEN AAN BESTELLINGEN OF VOORWAARDEN

3.1 Van tijd tot tijd kunnen wij deze voorwaarden wijzigen. Gelieve bijgevolg de voorwaarden te consulteren voordat u een bestelling plaatst.
3.2 Als u een bestelling wilt annuleren voordat ze wordt uitgevoerd, gelieve dan artikel 12 in verband met uw herroepingsrecht te raadplegen.

 1. LEVERING VAN PRODUCTEN

4.1 Gelieve te noteren dat de leveringstermijn en de verzendingskosten kunnen variëren naargelang van de beschikbaarheid van de producten (inclusief vooruitbestellingen) en uw adres. Gelieve de rubriek “Betaling & Levering” op de website te raadplegen.
4.2 De levering van een bestelling is voltooid op het moment dat wij de producten op het door u vermelde adres leveren.
4.3 Als de volledige bestelling om operationele redenen of wegens voorraadonderbreking niet in een keer geleverd kan worden, leveren wij uw bestelling in deelleveringen, tenzij uw bestelling een vooruitbestelling omvat. Hiervoor rekenen wij u geen extra verzendingskosten aan. Als u ons vraagt om de bestelling in deelleveringen te leveren, kunnen wij u daarvoor extra verzendingskosten aanrekenen. Elke deellevering maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk contract dat onderhevig is aan deze voorwaarden. Bij laattijdige levering van een deellevering of als een deellevering gebreken vertoont, verleent u dat niet het recht om eventuele andere deelleveringen te annuleren.
4.4 U bent aansprakelijk voor de producten zodra de levering voltooid is.
4.5 Zodra wij de volledige betaling ontvangen hebben, bent u de eigenaar van de producten.
4.6 Gelieve bij levering van uw bestelling de afleveringsbon of, in geval van een cadeaubon, de begeleidende e-mail te controleren. In geval van afwijking of indien een product beschadigd is, dient u binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de bestelling contact met ons op te nemen.
4.7 Als u uw bestelling niet binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging van de bestelling ontvangen hebt, dient u contact met ons op te nemen.

 1. DEFECTE PRODUCTEN

Als consument hebt u wettelijke rechten met betrekking tot producten die een defect vertonen of die niet zijn zoals ze werden beschreven. Voor advies over uw wettelijke rechten kunt u terecht bij uw plaatselijke consumentenbureau. Niets in deze voorwaarden kan deze wettelijke rechten aantasten.

 1. ONZE GARANTIE

6.1  Wij garanderen dat bij levering en gedurende de hieronder vermelde termijn de producten vrij zijn van materiële defecten. Deze garantie is evenwel niet van toepassing in de in artikel 6.2 vermelde omstandigheden.

7. DAFNI HAARBORSTEL
7.1 Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan de producten die het gevolg zijn van:
(a) normale slijtage;
(b) opzettelijke beschadiging, abnormale opslag- of bedrijfsomstandigheden, ongeval, nalatigheid van uwentwege of door een derde partij;
(c) verzuim van uwentwege om de producten te bedienen of te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing; en
(d) aanpassingen of herstellingen die u of derden uitgevoerd hebben.

7.2 Deze garantie komt boven op uw wettelijke rechten met betrekking tot producten die een gebrek vertonen of die niet zijn zoals werd vermeld.
8. PRIJS EN BETALING
8.1 De prijs voor de producten is de prijs die van kracht is op het moment waarop wij uw bestelling bevestigen. Onze prijzen kunnen op elk moment gewijzigd worden, maar prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die wij al bevestigd hadden.
8.2 Alle prijzen zijn inclusief btw.
8.3 Afhankelijk van de door u geselecteerde leveringswijze kunnen er verzendingskosten worden aangerekend. Die worden bij het totaal verschuldigde bedrag opgeteld. Gelieve de rubriek “Betaling & Levering” op de website te raadplegen.
8.4 U moet de producten betalen met creditcard of bankkaart of, als u Paypal gebruikt, op een andere manier die door Paypal wordt aanvaard. Wij innen geld van u wanneer we de producten verzenden.

 1. ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER U

Wij zijn aansprakelijk voor de voorzienbare schade die wij veroorzaken. Als wij verzuimen deze voorwaarden na te leven, zijn wij aansprakelijk voor de schade die u lijdt en die het voorzienbare gevolg is van het feit dat wij dit contract verbroken hebben. Wij zijn evenwel niet verantwoordelijk voor enige schade die niet te voorzien is. Schade is te voorzien als het duidelijk is dat ze zich zal voordoen of indien, op het moment dat het contract werd gesloten, wij en u wisten dat ze zich zou kunnen voordoen. Bijvoorbeeld, als wij dat tijdens het verkoopproces besproken hebben. Niettegenstaande het bovenstaande zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele incidentele of gevolgschade.

 1. OVERMACHT

10.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verzuim in de (vertraging van de) uitvoering van enige van onze verplichtingen krachtens deze voorwaarden wanneer dat het gevolg is van overmacht.
10.2 Onder overmacht worden handelingen of gebeurtenissen verstaan die buiten onze redelijke controle vallen, waaronder stakingen, lock-outs of ander industriële acties door derden, civiele onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (verklaard of niet) of dreiging of voorbereiding van een oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of een andere natuurramp, of storingen in de openbare of private telecommunicatienetwerken.
10.3 Indien er zich een geval van overmacht voordoet dat een invloed heeft op de uitvoering van onze verplichtingen krachtens deze voorwaarden:
(a) nemen wij zo snel als redelijk mogelijk is contact met u op om u daarvan in kennis te stellen; en
(b) worden onze verplichtingen krachtens deze voorwaarden opgeschort en wordt de termijn voor de uitvoering van onze verplichtingen verlengd met de duur van het geval van overmacht. Indien het geval van overmacht een invloed heeft op de levering van de producten, regelen wij met u een nieuwe leveringsdatum zodra het geval van overmacht voorbij is.

 1. PROMOTIES

11.1 Promoties, kortingen of promotiecodes die op de website beschikbaar zijn voor terugbetaling, mogen niet met een andere aanbieding worden gecombineerd.
11.2 Per bestelling mag er slechts één promotiecode worden gebruikt.
11.3 Een promotiecode kan niet worden toegepast nadat een bestelling werd geplaatst.

 1. UW HERROEPINGSRECHT

12.1 U hebt het recht om een contract op elk moment tussen het plaatsen van uw bestelling en 14 dagen na de dag waarop u uw bestelling ontvangen hebt, op te zeggen. Als u het contract wenst op te zeggen, moet u ons dat laten weten via telefoon, per brief, fax of e-mail en moet u vervolgens de producten naar ons terugzenden. Wij betalen de prijs die u voor het product betaald hebt, terug binnen 14 dagen na de datum waarop wij de producten ontvangen hebben of, indien vroeger, binnen 14 dagen vanaf de datum waarop u ons het bewijs van verzending geleverd hebt.

 1. ONS HERROEPINGSRECHT

Het zou kunnen dat wij nog voordat de producten geleverd zijn, een bestelling annuleren wegens overmacht of voorraadonderbreking. Wij nemen zo snel als redelijk mogelijk is contact met u op als dat gebeurt en bieden u de keuze tussen terugbetaling of een ander product.

 1. INFORMATIE OVER ONS EN HOE U ONS KUNT CONTACTEREN

14.1 Onze firma is gevestigd in Israël.
14.2 Als u vragen of klachten hebt, gelieve dan met ons contact op te nemen. U kunt onze klantendienst telefonisch bereiken op.
14.3 Als u ons schriftelijk wilt bereiken, of indien u ons krachtens enige bepaling in deze voorwaarden schriftelijk kennis dient te geven, kunt u dat doen via e-mail, door persoonlijke overhandiging of via de post op het in artikel 14.1 vermelde adres. Wij bevestigen u schriftelijk ontvangst van uw schrijven. Als wij met u contact moeten opnemen of wij moeten u schriftelijk kennisgeven, doen wij dat via e-mail, door persoonlijke overhandiging of via de post op het adres dat u in de bestelling vermeld hebt.

 

 1. HOE KUNNEN WIJ GEBRUIKMAKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid dat u op deze website vindt.

 1. ANDERE BELANGRIJKE BEPALINGEN

16.1 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen krachtens deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. In dat geval stellen wij u hiervan schriftelijk in kennis.
16.2 U kunt uw rechten en verplichtingen krachtens deze voorwaarden aan iemand anders overdragen als wij daar schriftelijk mee instemmen.
16.3 Dit contract is afgesloten tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om enige van de voorwaarden ervan af te dwingen.
16.4 Elk van de paragrafen van deze voorwaarden is afzonderlijk van kracht. Indien een rechtbank of bevoegde overheid beslist dat enige van de bepalingen onwettig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
16.5 Als wij verzuimen erop aan te dringen dat u uw verplichtingen krachtens deze voorwaarden uitvoert, als wij onze rechten jegens u niet afdwingen of als wij dat niet onmiddellijk doen, wil dat niet zeggen dat wij afstand doen van onze rechten jegens u en dat wil evenmin zeggen dat u die verplichtingen niet hoeft na te komen. Als wij toch afstand doen van een verzuim van uwentwege, doen wij dat enkel schriftelijk. Dat wil niet zeggen dat wij automatisch afstand doen van eventueel later verzuim van uwentwege.
16.6 Deze voorwaarden worden beheerst. U en wij stemmen ermee in om zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.